بحران خشکسالی و جنگ اوکراین: طرح دولت اسپانیا برای حمایت از کشاورزان
کاهش ۷۰ درصدی صادرات خشکبار ایران
کرمان مرغوبیت پسته را از دست داده| تلاش برای معرفی قطب جدید پسته ایران در آذربایجان